XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 25/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 25/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY
GIẢI SÁU
GIẢI NĂM
GIẢI TƯ
GIẢI BA
GIẢI NHÌ
GIẢI NHẤT
GIẢI ĐẶC BIỆT

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 22/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 22/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY
GIẢI SÁU
GIẢI NĂM
GIẢI TƯ
GIẢI BA
GIẢI NHÌ
GIẢI NHẤT
GIẢI ĐẶC BIỆT

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 18/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 18/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-26-17-31
GIẢI SÁU 538-324-284
GIẢI NĂM 3246-6876-2334-9242-8469-9584
GIẢI TƯ 0663-8451-6650-1786
GIẢI BA 29387-50506-22046-42826-01939-96189
GIẢI NHÌ 59790-11746
GIẢI NHẤT 24313
GIẢI ĐẶC BIỆT 37733

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 15/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 15/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-29-25-56
GIẢI SÁU 241-440-245
GIẢI NĂM 9410-0045-7567-2187-5239-5783
GIẢI TƯ 3698-6631-3731-4702
GIẢI BA 76346-03367-69222-32487-89062-78379
GIẢI NHÌ 87157-15729
GIẢI NHẤT 41098
GIẢI ĐẶC BIỆT 61924

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 11/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 11/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-72-16-38
GIẢI SÁU 537-416-661
GIẢI NĂM 0694-2666-7891-6413-3079-8373
GIẢI TƯ 6171-0525-7568-0543
GIẢI BA 47531-60984-67697-94993-73896-31181
GIẢI NHÌ 99990-60827
GIẢI NHẤT 10974
GIẢI ĐẶC BIỆT 47526

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 08/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 08/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-17-65-75
GIẢI SÁU 546-175-031
GIẢI NĂM 2759-1767-4817-0580-5250-3644
GIẢI TƯ 0589-6444-0415-4512
GIẢI BA 57792-60347-61714-30836-44243-36984
GIẢI NHÌ 93709-21638
GIẢI NHẤT 94188
GIẢI ĐẶC BIỆT 20859

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 04/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 04/03/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-60-37-69
GIẢI SÁU 527-640-880
GIẢI NĂM 0963-7658-5351-0135-2576-4252
GIẢI TƯ 2860-5190-3378-5910
GIẢI BA 55433-52194-27114-74980-33385-33113
GIẢI NHÌ 39809-24663
GIẢI NHẤT 19162
GIẢI ĐẶC BIỆT 96100

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 22/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 22/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-18-32-16
GIẢI SÁU 718-462-025
GIẢI NĂM 3242-5032-8071-7329-7493-0875
GIẢI TƯ 6424-1416-0405-9483
GIẢI BA 85526-36698-75087-25643-46163-77825
GIẢI NHÌ 90233-40768
GIẢI NHẤT 39543
GIẢI ĐẶC BIỆT 77708

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 25/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 25/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 69-98-05-73
GIẢI SÁU 631-833-406
GIẢI NĂM 7013-8211-8017-1160-4564-7055
GIẢI TƯ 2972-1141-5546-9411
GIẢI BA 86484-98975-32529-41999-83797-88245
GIẢI NHÌ 20074-32589
GIẢI NHẤT 42177
GIẢI ĐẶC BIỆT 35855

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 22/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 22/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-18-32-16
GIẢI SÁU 718-462-025
GIẢI NĂM 3242-5032-8071-7329-7493-0875
GIẢI TƯ 6424-1416-0405-9483
GIẢI BA 85526-36698-75087-25643-46163-77825
GIẢI NHÌ 90233-40768
GIẢI NHẤT 39543
GIẢI ĐẶC BIỆT 77708

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 18/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 18/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-47-06-89
GIẢI SÁU 899-380-869
GIẢI NĂM 3225-3782-2009-7834-9270-2433
GIẢI TƯ 4424-0347-6323-6026
GIẢI BA 75281-20408-41646-90334-29677-63460
GIẢI NHÌ 30363-09808
GIẢI NHẤT 69529
GIẢI ĐẶC BIỆT 81910

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 15/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 15/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-41-96-94
GIẢI SÁU 363-541-782
GIẢI NĂM 5252-1682-7065-2061-4855-1915
GIẢI TƯ 7346-5935-9991-8558
GIẢI BA 09089-28684-83380-75841-16786-77493
GIẢI NHÌ 94890-93914
GIẢI NHẤT 33164
GIẢI ĐẶC BIỆT 56286

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 08/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 08/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-80-38-92
GIẢI SÁU 979-976-314
GIẢI NĂM 4988-9858-9393-0705-7975-0412
GIẢI TƯ 3446-8914-4198-7999
GIẢI BA 41725-98391-04989-74828-74456-74215
GIẢI NHÌ 63925-29882
GIẢI NHẤT 58433
GIẢI ĐẶC BIỆT 42991

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 04/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô T5 04/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-71-44-45
GIẢI SÁU 496-169-543
GIẢI NĂM 9772-7833-5995-1267-4720-8940
GIẢI TƯ 5362-0911-3515-4807
GIẢI BA 35345-43691-68718-86132-52225-19869
GIẢI NHÌ 42952-42457
GIẢI NHẤT 12833
GIẢI ĐẶC BIỆT 48218

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 01/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI THƯỞNG

XSTD SXTD Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 01/02/2021 KQXS Thủ Đô XSMB Kết Quả Xổ Số

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-08-84-33
GIẢI SÁU 016-077-438
GIẢI NĂM 8932-3954-3633-3436-2633-6364
GIẢI TƯ 2191-7292-9141-1441
GIẢI BA 07807-30817-30552-69643-25076-59338
GIẢI NHÌ 75934-75198
GIẢI NHẤT 33824
GIẢI ĐẶC BIỆT 54782

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 28/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 28/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-65-22-41
GIẢI SÁU 908-678-850
GIẢI NĂM 1979-0248-7541-3685-9228-0715
GIẢI TƯ 6381-4938-9584-3714
GIẢI BA 11930-54073-82494-51002-65741-87841
GIẢI NHÌ 14801-69525
GIẢI NHẤT 19071
GIẢI ĐẶC BIỆT 92020

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 25/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 25/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-05-88-55
GIẢI SÁU 836-179-033
GIẢI NĂM 7266-7787-7183-0098-3239-7914
GIẢI TƯ 1275-1438-1083-3981
GIẢI BA 98479-33581-30972-70416-42514-76196
GIẢI NHÌ 49479-57764
GIẢI NHẤT 76628
GIẢI ĐẶC BIỆT 00157

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 21/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 21/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-07-44-66
GIẢI SÁU 924-125-959
GIẢI NĂM 7769-5852-9649-2524-9395-4084
GIẢI TƯ 9658-2580-7860-6652
GIẢI BA 75287-68137-56058-56979-67719-99740
GIẢI NHÌ 06619-35655
GIẢI NHẤT 54409
GIẢI ĐẶC BIỆT 21331

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 18/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 18/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-13-69-23
GIẢI SÁU 494-321-078
GIẢI NĂM 0149-9697-0008-4535-1725-0195
GIẢI TƯ 8202-1717-2304-7338
GIẢI BA 24305-53638-12286-37720-42141-51253
GIẢI NHÌ 06158-89877
GIẢI NHẤT 96884
GIẢI ĐẶC BIỆT 92549

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 14/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 14/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-04-10-95
GIẢI SÁU 142-448-562
GIẢI NĂM 5609-1482-3063-0817-0019-9350
GIẢI TƯ 0693-1495-1430-1770
GIẢI BA 01251-21080-30073-33311-23663-69008
GIẢI NHÌ 52762-16210
GIẢI NHẤT 88232
GIẢI ĐẶC BIỆT 51338

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 11/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 11/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-95-68-29
GIẢI SÁU 817-092-108
GIẢI NĂM 1270-0970-5541-7163-0474-7764
GIẢI TƯ 7047-4115-7754-7409
GIẢI BA 21836-46147-12685-13714-82314-70690
GIẢI NHÌ 06185-24165
GIẢI NHẤT 63172
GIẢI ĐẶC BIỆT 48146

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 7/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 7/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 62-93-15-34
GIẢI SÁU 040-284-841
GIẢI NĂM 4814-3518-3749-8784-0871-9809
GIẢI TƯ 6288-5987-4489-7646
GIẢI BA 21044-84466-56370-44614-39798-52457
GIẢI NHÌ 28845-15681
GIẢI NHẤT 15562
GIẢI ĐẶC BIỆT 09854

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 4/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 4/1/2021 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-14-63-71
GIẢI SÁU 880-797-927
GIẢI NĂM 1512-3716-3814-4143-8088-9851
GIẢI TƯ 7434-0809-5921-5509
GIẢI BA 87526-92979-11171-46875-96595-73614
GIẢI NHÌ 19046-79580
GIẢI NHẤT 92795
GIẢI ĐẶC BIỆT 42988

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 31/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 31/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-08-00-69
GIẢI SÁU 030-710-607
GIẢI NĂM 1677-9524-7016-4746-3257-3405
GIẢI TƯ 7045-7208-0361-9902
GIẢI BA 74322-38732-64804-78836-98669-54004
GIẢI NHÌ 46241-14507
GIẢI NHẤT 71602
GIẢI ĐẶC BIỆT 42050

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 28/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 28/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY
GIẢI SÁU
GIẢI NĂM
GIẢI TƯ
GIẢI BA
GIẢI NHÌ
GIẢI NHẤT
GIẢI ĐẶC BIỆT

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 24/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 24/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-49-62-24
GIẢI SÁU 914-798-789
GIẢI NĂM 0265-3694-8235-7043-9505-1229
GIẢI TƯ 0806-8544-9405-4675
GIẢI BA 71258-22866-95143-01462-19274-40992
GIẢI NHÌ 48925-26497
GIẢI NHẤT 59755
GIẢI ĐẶC BIỆT 79993

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 21/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 21/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 89-79-85-38
GIẢI SÁU 676-844-036
GIẢI NĂM 3502-0783-7437-4780-6517-9879
GIẢI TƯ 2847-0027-4818-5298
GIẢI BA 53088-62885-10085-82999-29197-08311
GIẢI NHÌ 24393-73460
GIẢI NHẤT 82712
GIẢI ĐẶC BIỆT 27693

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 17/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 17/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-10-88-26
GIẢI SÁU 226-692-814
GIẢI NĂM 5151-3660-6815-3395-3054-0894
GIẢI TƯ 9068-8545-5424-1897
GIẢI BA 90935-24295-92200-11261-73494-91199
GIẢI NHÌ 56852-38897
GIẢI NHẤT 54592
GIẢI ĐẶC BIỆT 12950

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 14/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô Thứ 2 14/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-98-71-47
GIẢI SÁU 436-166-477
GIẢI NĂM 1121-7162-2998-0059-4489-0261
GIẢI TƯ 4376-1937-2514-8133
GIẢI BA 76854-03031-62596-14960-96888-94319
GIẢI NHÌ 51239-24474
GIẢI NHẤT 48389
GIẢI ĐẶC BIỆT 45776

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 10/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI THƯỞNG

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thủ Đô T5 10/12/2020 KQXS Thủ Đô XSMB xstd

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-33-18-01
GIẢI SÁU 647-520-371
GIẢI NĂM 2790-1994-8133-1333-0987-1725
GIẢI TƯ 4362-7732-3780-7344
GIẢI BA 76014-33526-03511-06129-17835-75077
GIẢI NHÌ 56474-81046
GIẢI NHẤT 15602
GIẢI ĐẶC BIỆT 24835
gtag('config', 'AW-809319480');